H T M V Maas & Waal

Privacy beleid

Historische Tractoren-Motoren Vereniging Maas & Waal (HTMV) verwerkt persoonsgegevens.
Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy Statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens van door de HTMV en de eventueel aangesloten organisaties, relaties e.d.

Welke persoonsgegevens zijn in het bezit van de HTMV?

 • Naam, adres, woonplaats
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Beeldmateriaal

Bij de HTMV worden de persoonsgegevens verwerk van:

De HTMV verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad.
Dat zijn gegevens van:

 • Leden (inclusief bestuursleden)
 • Vrijwilligers van aangesloten organisatieonderdelen
 • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij de HTMV of ooit een lidmaatschap hebben
  gehad.
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De ledenadministratie van de HTMV verwerkt persoonsgegevens in een computerdatabank en is daardoor verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.
Waarvoor verwerkt de HTMV-persoonsgegevens?

 • Als je lid wilt worden van de HTMV of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger Of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid, zorg dragen voor je verzekering en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger.
 • Als je eenmaal lid bent Of relatie met de HTMV hebt, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotiedoeleinden o.i.d. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteiten- Wil je niet benaderd worden door een bepaald organisatieonderdeel dan kun je dit aangeven door b.v. gegevens te laten annuleren o.i.d.
 • Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische analyses enzovoorts.

Verwerkt de HTMV ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld Over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
Neen. De HTMV verwerk in geen bijzondere gegevens zoals in de wet omschreven.

Hoe gaat de HTMV met de persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging Of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Je kunt uiteraard zelf bij je persoonsgegevens. Door dit aan te vragen bij de ledenadministratie van de HTMV en kun ie alle gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschap of relatie met de HTMV, terugvinden en bewerken.

Binnen een activiteit, kunnen leden elkaars adres en telefoonnummer zien (tenzij je aangegeven hebt dat deze gegevens geheim zijn). Dat kan handig zijn, voor het maken van onderlinge afspraken. De gegevensbeheerder van de activiteit en/of de afdeling kan je gegevens – net als jijzelf – muteren.

Binnen de bovenliggende organisatieonderdelen en de ledenadministratie van de HTMV kunnen je persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door medewerkers of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben (zie Verwerkingsregister).

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen de HTMV
Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren?
Dan kunnen wij dat alleen wanneer ertussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.
Bijvoorbeeld:

 • Als je je inschrijft voor een evenementen daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald.
 • Of als je een nieuwe functie krijgt binnen een andere aangesloten organisatie, dan kan de ledenadministratie van dit onderdeel, je gegevens ophalen, zodat je deze niet opnieuw hoeft in te voeren

De HTMV kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen tenzij hierdoor betrokkene toestemming is voor is verleend.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de groep met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de HTMV gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Waar kan een lid zien welke gegevens de HTMV omtrent de persoonsgegevens verwerkt?

Door de ledenadministratie te vragen omtrent je lidmaatschap gegevens kun je je gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschapsregistratie Of relatie met de HTMV, terugvinden en laten bewerken.

Portretrecht

Voor het gebruik van foto/videomateriaal gelden binnen de HTMV de volgende richtlijnen:

 • We vragen bij inschrijving van het lid éénmalig expliciet toestemming voor het maken en gebruik van foto- en/of videomateriaal;
 • We geven aan waarvoor het beeldmateriaal wordt gebruikt en via welke kanalen het materiaal verspreid wordt;
 • We geven aan dat men de toestemming altijd in kan trekken.
  De HTMV zal foto’s ondanks eventueel verkregen toestemming vooraf, nog altijd niet openbaar maken als een redelijk belang van de geportretteerde wordt geschaad of diens nabestaanden zich hiertegen verzetten.

Dat redelijke belang is, zoals je hierboven hebt kunnen lezen, moeilijk te bepalen.
Wees altijd voorzichtig met het plaatsen van beelden van je jeugdleden. Gebruik bijvoorbeeld geen foto’s in badkleding of beelden die als gênant kunnen worden ervaren.
En plaats je evenementenfoto’s liefst op een pagina waar alleen genodigden bij kunnen.
Realiseer je dat die genodigden een kopie kunnen maken van de foto’s en deze ook weer zelf verder kunnen verspreiden. Ter bescherming van je jeugdleden raadt de HTMV aan om zo secuur mogelijk om te gaan met het publiceren van foto’s.

Waar kan een lid terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen Of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de HTMV kun je terecht bij de ledenadministratie.

Wijzigingen privacy beleid

De HTMV behoudt zich het recht voor 0m wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Deze Wijzigingen worden kenbaar gemaakt via verenigingsblad of website zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.

Data lek melden

Op het moment dat ie het idee hebt dat er een data lek is, moet dit zo snel mogelijk gemeld worden aan het bestuur van de HTMV. Hiervoor gebruik je het mailadres van het secretariaat. Bij twijfel of voor advies kun je ook gebruik maken door telefonisch contact op te nemen met het secretariaat.
Via deze melding(en) worden direct de juiste personen die betrokken zijn bij de afhandeling van een datalek op de hoogte gesteld. Het moment van melding is het moment waarop de constatering formeel plaatsvindt.

Wanneer is iets mogelijk een datalek?

Naar letter van de wet kan iets al heel snel een datalek zijn. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

 • Iemand heeft onbedoeld de beschikking gekregen over de gegevens van de gegevensbeheerder van de HTMV;
 • Een brief die gestuurd is naar de verkeerde persoon en gelezen wordt door iemand anders dan de persoon waar deze voor bestemd was;
 • Een ledenlijst met persoonsgegevens die verstrekt is aan iemand die hier geen inzicht in had mogen hebben;
 • Een post-it met de naam, geboortedatum en het e-mailadres van een nieuw lid dat is blijven rondslingeren en voor onbevoegden inzichtelijk is geweest;
 • Een maillijst die verstrekt is aan een externe partij die dit niet had mogen ontvangen;

Bepalen of het een datalek is

Er zal nu bepaald moeten worden of het gemelde issue daadwerkelijk een datalek is. Tevens moet er bepaald worden of het lek ernstig genoeg is dat de betrokkenen (de personen waarvan gegevens gelekt zijn) geïnformeerd dienen te worden. Indien er informatie niet duidelijk is zal er geprobeerd worden om dit duidelijker te krijgen bij de melder.

Melding maken bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens)

Indien er wordt bepaald dat het daadwerkelijk een datalek betreft, dient er een melding gemaakt te worden bij de AP. Een melding van een (mogelijk) datalek moet binnen 72 uur gedaan worden.
Dit wordt gedaan door het bestuur. De melder wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Betrokkenen informeren

Indien de aard van het datalek dusdanig is dat de betrokkenen dienen te Worden geïnformeerd zal dit zo snel mogelijk gedaan worden. De vorm van communicatie hangt af van de hoeveelheid gegevens die gelekt is. Het informeren zal gedaan Worden door het bestuur. De melder wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Vastleggen datalek

Een datalek dat gemeld is bij de AP dient vastgelegd te worden in een dossier, ook dit neemt het bestuur voor haar rekening.


Scroll to Top